Home > Kalākośa > Kalāsamālocana Series > List of Books > Dunhuang Art

DUNHUANG ART


[ Previous Page | Contents of the Book | Next Page ]


Selected Bibliography

 

Archaeological team of Dunhuang Academy of Cultural Relics, "Mogaoku faxian de Tangdai sizhiwu ji qita" (Silk and other materials of Tang Dynasty discovered in Mogao grottoes), in Wenwu (Cultural Relics), No. 1, 1976.

Bai Bin (et al), "Mogaoku Yulinku Xixia ziliao gaikuang" (Introduction of Western Xia material of Mogao and Yulin caves), in Lanzhou daxue xuebao (Journal of the University of Lanzhou), February, 1980.

Basil Gray, Buddhist Cave Paintings at Tun-huang, London: Faber and Faber, 1959.

Beiping Library, "Guoli Dunhuang Yishu Yanjiusuo jinkuang" (Current situation of the National Academy of Dunhuang Art), in Tushu jikan (Library Quarterly), Nos. 1& 2, 1944.

Bo Zhenlun, "Dunhuang yishu lunlue" (A brief account of Dunhuang art), in Minzhu yu kexue (Democracy and Science), No. 4, 1945.

Chang Renxia, "Dunhuang Qianfodong zhixing" (A journey to the Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Luxingjia (The Traveller), 1956.

Chang Shuhong, "Dunhuang yishu yu jinhou Zhongguo wenhua jianshe" (Dunhuang Art and the building of Chinese culture hereafter), in Wenhua xianfeng (Culture Pioneer), No. 24, 1946.

, "Cong Dunhuang jinshi shuodao Qianfodongde weiji" (Crisis of the Thousand Buddha Caves from Dunhuang's present developments), in Dagongbao (Dagong Daily), December 12-14, 1948.

, "Cong Dunhuang yishu kan Zhongguode minzu yishu fengge jiqi fazhan tedian" ( Style and development of China's national art from the viewpoint of Dunhuang art), in Yishu shenghuo (Art Life), No. 3, 1951.

, "Dunhuang yishude yuanliu yu neirong" (The content, origin and development of Dunhuang art), in Wenwu cankao ziliao (Reference materials of cultural relics), No. 4, 1951.

, "Dunhuang yishu zai Riben" (Dunhuang art in Japan), in Wenhui bao (Wenhui Daily), April 8, 1958.

, "Dunhuang shi nian" (Ten years in Dunhuang), in Hongqi shou (Red banner bearer), No. 10, 1959.

, (et al), Dunhuang caisu (Painted sculpture of Dunhuang), People's Fine Art Publisher, 1960.

, "Dunhuang Mogaokude weixiu gongzuo" (Repair work at Dunhuang Mogao grottoes), in Guangming Ribao (Guangming Daily), May 9, 1961.

, "Zhou zongli guanhuai Dunhuang wenwu gongzuo" (Premier Zhou Enlai's concern for Dunhuang cultural relics), in Gansu Ribao (Gansu Daily), December 1, 1972.

, "Sichouzhilushangde yike mingzhu --- jieshao Dunhuang Mogaoku yishu" (A shining pearl on the Silk Road --- Introducing the art of Dunhuang Mogao grottoes), in Guangming Ribao, December 27, 1978.

(et al), Dunhuang Feitian (The flying figures of Dunhuang), Beijing: China Travel and Tourism Press, 1980.

, "Shiku chuci xunli" (First inspection of the caves), in Wenhua shiliao (Historical materials of culture), No. 1, 1980.

Chang Yunduan, "Zhongguode shijie diyi --- Dunhuang Qianfodong“ (China's first in the world --- Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Dagong bao, March 8, 1951.

Chen Liang, Silu shihua (History of the Silk Road), Gansu: Gansu People's Publishing House, 1983.

Chen Mai, "Dunhuang tu'ande Wei Tang fengge" (Wei and Tang styles in Dunhuang designs), in Xin meishu (New fine arts), No. 1, 1983.

Chen Mengjia, "Dunhuang zai Zhongguo kaoguyishushi shangde zhongyao" (The importance of Dunhuang in the history of China's archaeological art), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

Chen Yansu, "Dunhuang Mogaoku yu dong-xi wenhua zhi jiaoliu" (East-West cultural contacts and Dunhuang Mogao Grottoes), in Zhongyang Ribao (Central Daily), September 13, 1946.

Chen Zhenjiang, Sichouzhilu (Silk Road), Beijing: Zhonghua Bookshop, 1980.

Chen Zhifo,"Zhongguo Fojiao yishu yu Yindu yishu guanxi"(The relationship between the Chinese Buddhist art and the Indian art), in Dongfang zazhi (Eastern Miscellaneous), No. 1, 1930.

Cheng Mingshi, "Cong Sui ji Tangchude shanshuihua shuodao Dunhuang bihua de shanshui jishu" (On the landscape paintings of Dunhuang frescoes from the perspective of landscape paintings of Sui and Early Tang Dynasty), in Wenwu zhoukan (Cultural relic weekly), No. 8, 1946.

Dagny Carter, Four Thousand Years of China's Art, New York: The Ronald Press Company, 1951.

Dou Xiafu, "Dunhuang Shihua" (History of Dunhuang), in Yangguan, Nos. 3 & 4, 1982.

Duan Ji, Dunhuang Qianfodong (Thousand Buddha Caves of Dunhuang), Beijing: Sanlian Bookshop, 1954.

Duan Wenjie, "Tan linmo Dunhuang bihuade yidian tihui" (My experience in copying the Dunhuang frescoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 9, 1956.

, ”Dunhuang zaoqi bihuade minzu chuantong he wailai yingxiang" (Chinese tradition and exotic influence on the early Dunhuang frescoes), in Wenwu, No. 12, 1978.

, "Xingxiangde lishi --- Tan Dunhuang bihuade lishi jiazhi" (Visual history

--- The historical significance of Dunhuang frescoes), in Lanzhou daxue xuebao, February, 1980.

, "Xiang Dunhuang bihua xuexie shenme" (What to learn from Dunhuang frescoes), in Gansu gongyi meishu (Gansu industrial art), No. 1, 1981.

, "Tan feitian" (On flying figures), in Feitian (Flying figures), No. 1, 1981.

, "Zaoqide Mogaoku yishu" (The early Mogao cave art), in Zhongguo shiku: Dunhuang Mogaoku , Vol. 1, 1981.

, "Luetan Mogaoku di 249 ku bihua neirong he yishu" (A brief account of the contents and art of the frescoes of Cave No. 249 of Mogao grottoes), in Dunhuang Yanjiu, No. 1, 1983.

, "Luelun Dunhuang bihuade fengge tedian he yishu chengjiu" (A brief account of the style of Dunhuang frescoes and its artistic achievements), in Dunhuang Yanjiu, No. 2, 1983.

, "Zhang Yichao shiqide Dunhuang yishu" (Dunhuang art during Zhang Yichao period), in Dunhuangxue jikan (Journal of Dunhuang Studies), Vols. 1-16, 1983.

Dunhuang bihua (Dunhuang frescoes), Tianjin: Fine Art Publishing House, 1956.

Dunhuang Feitian (Dancing figures of Dunhuang), Chinese Travel Publication, 1980.

"Dunhuang Qianfodongtu" (Illustrations of Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Guoli Beiping tushuguan guankan (A journal of the Beiping National Library), Vol. 9, No. 5, 1931.

Dunhuang shiku yanjiuguoji taolunhui wenji 1987 (Proceedings of the 1987 international symposium on Dunhuang cave studies), 2 vols., Liaoning Art Publishing House, 1990.

Dunhuang tu'an (Dunhuang art designs), Dunhuang Research Institute (com.), China's Classical Art Publications, 1957.

Dunhuang Tulufan yanjiu lunwenji (A collection of papers on Dunhuang's Turfan studies), Shanghai: Hanyu Dictionary Publishing House, 1990.

Dunhuang Yanjiu (Dunhuang Studies), Quarterly journal of the Dunhuang Academy, Lanzhou: Gansu People's Publishing House (from 1983 --- date).

Dunhuang yanjiuwenji (Collected works of the researches on Dunhuang), Lanzhou: Gansu People's Publishing House, 1982.

Dunhuang yishu huaku (Repository of Dunhuang paintings), 12 vols., China Classical Art Publications, 1957 onwards.

Dunhuang yishu teji (A special selection of Dunhuang Art), National Northwest Library, 1945.

Dunhuangxue jikan (Journal of Dunhuang Studies), Lanzhou University Publications.

Dunhuang ziliao (Materials on Dunhuang), Beijing: Zhonghua Bookshop, 1961.

Fan Jinshi (et al), "Mogaokude di 290 kude fochuan gushihua" (Paintings about the stories of Buddha in Cave No. 290 of Mogao grottoes), in Dunhuang yanjiu (Dunhuang studies), No. 1, 1983.

Fang Hui, "Lun Dunhuang Qianfodongde guanli yanjiu" (Management and research of Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Wenshi zazhi (A Journal of Cultural History), Nos. 1 & 2, 1944.

Fu Zhenlun, "Dunhuang Qianfodong, wenwu faxiande jingguo" (An account of the discovery of the cultural relics of Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Wenwu Cankao Ziliao, No. 4, Beijing, 1951.

"Gansu shiku" (Gansu grottoes), in Gansu xuekan (The Academic Journal of Gansu), Gansu, 1983.

Gao Ran (tr.), "Huigu yu Dunhuang" (Quigour and Dunhuang), in Xibei shidi (Geography of Historical Northwest ), No. 1, 1984.

(tr), "Yuandaide Dunhuang" (Dunhuang of Yuan Dynasty), in Minzu yicong (A collection of translation on the studies of nationalities), Nos. 2 & 3, 1984.

Gu Jiegang, "Ti Dunhuang Qianfodong bihua liuzhen" (My writings in Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Wenshi zazhi , No. 7, 1945.

"Guku zhan xinrong --- Fang Dunhuang Qanfodong" (New look of old grottoes --- A visit to Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Gansu Ribao, October 6, 1972.

Gu Yonggao, "Duan Wenjie yanjiu Dunhuang yishu you du dao xin guandian" (Duan Wenjie's unique and refreshing viewpoints on Dunhuang), in Guangming Ribao, Jan. 27, 1983.

Guan Shanyue, "Dunhuang bihuade zuofeng" (The styles of Dunhuang frescoes), in Fengtu zazhi , No. 5, 1945.

Guan Youhui, "Dunhuang Mogaoku zaoqi tu'an wenshi“ (Decorative art designs in the early paintings of the Mogao grottoes at Dunhuang), in Lanzhou University Journal, Issue on Philosophy and Society, Feb. 1980.

, "Mogaokulide jileshijie tu-Guanwuliangshoujingbian jieshao" ('Sukhavati' illustration in Mogao grottoes, an introduction to Amitabha Sutra), in Feitian , No. 11, 1981.

, "Dunhuang Mogao Zaoqi tu'an wenshi" (Art designs during the early stage of Mogao grottoes), in Gansu gongyi meishu, No. 1, 1982.

Guangxi People's Publishing House (com.), Xichu Yangguan sanwenji (A collection of essays on travels to Yangguan Gate), 1983.

He Shizhe, "Dunhuang Mogao diersiku kuding xipo bihua neirong kaoshi" (Studies and interpretations of the contents of the frescoes on the west slope of the ceiling of Cave No. 249 of Dunhuang Mogao grottoes), in Dunhuangxue jikan (Quarterly journal of Dunhuang studies), 1983.

He Zhenghuang, "Dunhuang Mogaoku xiancun fodong gaikuang diaocha" (A survey of the existing Buddhist caves of Dunhuang Mogao Grottoes), in Shuowen yuekan (Journal on Language), Vol. 3, No. 10, May, 1993.

Jiang Liangfu, Dunhuang --- weidade wenhua ku (Dunhuang --- A great cultural treasure), Shanghai: Classical Literature Publications, 1956.

, "Dunhuang Mogaoku ziliao biannian shuli" (An evaluation of the chronological record of Dunhuang Mogao cave material), in Zhejiang xuekan (zhejiang journal), No. 1, 1980.

Jin Weinuo, "Fengfude xiangxiang zhuoyuede chuangzao --- Lun Dunhuang Mogaoku bihuade chengjiu" (Rich imagination and wonderful creation --- Achievements of the frescoes of Dunhuang Mogao Grottoes), in Meishu (Fine Art Journal), No. 11, 1955.

, "Zhihuide huaduo --- Tan Dunhuang tu'ande yishu chengjiu" (The blossom of wisdom --- On the achievements of the art designs at Dunhuang), in Wenwu cankao ziliao, No. 8, 1956.

, "Shamoshangde yishugong --- Dunhuang shiku" (Art palace in the desert ---Dunhuang grottoes), in Meishu yanjiu (Studies in fine arts), No. 4, 1959.

, "Dunhuangku kanming shukao" (A survey of the number of niches of Mogao grottoes), in Wenwu , No. 5, 1959.

, Zhongguo meishushi lunji (A collection of essays on the history of Chinese fine art), Beijing: People's Fine Art Publishing House, 1981.

Lang Shaojun, "Zaoqi Dunhuang bihuade meixue xingzhi" (Aesthetic character of early Dunhuang frescoes), in Wenyi yanjiu (Studies in Art and Literature), No. 1, 1983.

Li Zhenbo (et al), "Zai jushi wushuangde baoku li --- Dunhuang wenwu yanjiusuo jianwen" (In the matchless treasure house of the world --- An eyewitness account of the Dunhuang Academy of Cultural Relics), in Gansu Ribao, June 22, 1982.

Li Ziqing, "Mogao bihua ticai zhi yanbian" (The transformation in the themes of Mogao grottoes), in Zhonghua Ribao, June 6, 1947.

Liu Bang, "Jinri Mogaoku --- fang Dunhuang wenwu yanjiusuo xinqin gongzuode renmen" (Mogao grottoes today --- Talking to the hardworking people of Dunhuang Academy of Cultural Relics), in Renmin Ribao, May 24, 1961.

Liu Guanghua, "Dunhuang Shanggu lishide jige wenti" (A few questions about the early ancient history of Dunhuang), in Dunhuangxue jikan, No. 3, 1983.

Liu Qingxiao (et al), Dunhuang zhuangshi tu'an (Art designs of Dunhuang), Shandong People's Publishing House, 1982.

Lu Shuxiang(tr.), Sitanyin tanxian Dunhuang shiku shimo (An account of Stein's explorations of Dunhuang caves), in Jiangsu xuesheng, Vol. 5, Nos. 2 & 3, 1934.

Luo Bingyu, "Dunhuang wudaode minzu fengge yiju" (The basis of the national style in Dunhuang dance), in Wudao (Dance), No. 2, 1981.

Luo fuyi, "Dunhuang shishi wenwu duiyu xueshushangde gongxian" (Contribution of Dunhuang cave cultural relics to the academics), in Lishi Jiaoxue (Teaching History), No. 4, 1951.

Luo Zhenyu, Liusha fang guji (Revisit of history in the desert), Songfen Study ed. 1909.

, Dunhuang shishi suijin (Fragments of gold from Dunhuang caves), 1925.

Ma Jingchi, "Qianfodong lide Qianfo" (Thousand Buddhas inside the Thousand Buddha Caves), in Yangguan, No. 1, 1983.

Mair Victor H., Dunhuang popular narratives, Cambridge University Press, 1983.

Mei Yingyun, "Dunhuang Bianwen yu Fosi bihua zhi lianxi" (The relationship between Dunhuang Bianwen literature and frescoes of Buddhist monasteries), in Xinya shuyuan xueshu niankan (Annual academic journal of Xinya Academy), No. 11, 1969.

Metropolitan Museum of Art, Along the Ancient Silk Routes: Central Asian Art from the West Berlin Museum, New York, 1982.

Miaozi, " Cong Dunhuang bihua kan Tangdai renmin shenghuo" (Life of the people during the Tang Dynasty as gleaned from the Dunhuang frescoes), in Xin Guancha, No. 1, 1957.

Pan Xiezi, "Dunhuang bihuade Linmo gongzuo" (Coping work of Dunhuang frescoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

, Dunhuang Mogaoku yishu (Dunhuang Mogao cave art), Shanghai: People's Publishing House, 1957.

Pan Yushan, "Luetan 'Sichou zhilu' he Han Wei Dunhuang" (A brief introduction of the Silk Road and Dunhuang during Han and Wei periods), in Dunhuang yanjiu, No. 1, 1981.

Qiao Shan, "Qianfodong zhongxinqin laodongde renmen --- Fang Dunhuang wenwu yanjiusuo suozhang Chang Shuhong" (Hard working custodians of the Thousand Buddha Caves --- An interview with Chang Shuhong, Director of the Dunhuang Institute of Cultural Relics), in Guangming Ribao, September 19, 1960.

Shao Hong, "Dunhuang shishide lishigushi nianyizhong suwenxue zuopin chutan" (Primary study on twenty-one types of folk literarure among the historical stories gleaned from the Dunhuang Caves), in Wenxue pinglun (Literary Critique), No. 2, 1975.

Shi Weixiang, "Dunhuang Mogaoku zhongde fotian jingbian bihua" (Paintings depicting the fortune accumulation in the frescoes of Mogao caves, Dunhuang), in Wenwu (Cultural Relics), No. 9, 1980.

, "Dunhuang Mogaoku dashi nianbiao" (Chronology of important events of Dunhuang Mogao caves), in Zhongguo shiku Dunhuang Mogaoku (China caves, Dunhuang Mogao grottoes), Vol. 1, 1980.

Shi Yan, Dunhuang shishi huaxiang tishi (Studies on the portraits of Dunhuang paintings), Huaxi University Museum, 1947.

Song Tao, "Dunhuang fojiao yishude yuanyuan" (The origin of Dunhuang Buddhist art), in Zhonghua Ribao (Zhonghua Daily), Jan. 6, 1947.

Stein, Aurel (et al), Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia, London: Oxford University Press, 1948.

, Serindia, New Delhi: Motilal Banarsidas Publication, 1980.

, Catalogue of Wall Paintings in Central Asia and Sistan, New Delhi: Cosmo Publication, 1982.

, Inner-most Asia --- Detailed report of explorations in Central Asia, Kansu and Eastern Iran, New Delhi: Cosmo Publication, 1983.

, Brief Narrative of Three Expeditions in Inner-most Asia and North-Western China, Jodhpur: Scientific Publication, 1984.

, Archeological and Topographical Explorations in Chinese Turkestan, Delhi: Annual Publication, 1985.

, Central Asia, New Delhi: Cosmo Publication, 1988.

, Sir Aurel Stein's Central Asia, New Delhi: Cosmo Publication, 1988.

Study Centre of the Central Academy of Applied and Fine Arts, Dunhuang zaojing tu'an (Art patterns of Dunhuang caisson ceilings), Beijing: People's Fine Art Publication, 1953.

Su Bai, "Dunhuang Mogaokuzhongde Wutaishan tu" (Maps of the Wutai Mountain in Dunhuang Mogao Caves), in Wenwu cankao ziliao, No. 5, 1951.

, "Canguan Dunhuangde 285 ku zhaji " (Notes on the visit to Dunhuang Cave No. 285), in Wenwu cankao ziliao, No. 2, 1956.

Sun Baogang, "Azhantuo Dunhuang shikude jiemeihua" (Art cousins in Ajanta and Dunhuang ), in Renmin Ribao, May 19, 1980.

Sun Jiyuan, "Dunhuang caisude yizhe" (Dress pleats of the Dunhuang statues), in Feitian, Nos. 7 & 8, August, 1982.

Sun Zuoyun, "Dunhuanghuazhongde shenguaihua" (The paintings of gods and spirits in Dunhuang frescoes), in Kaogu (Archaeology), No. 6, 1960.

Vincent Irane Vongehr, The Sacred Oasis: Caves of the Thousand Buddhas in Tunhuang, Chicago: University of Chicago Press.

Wang Bomin, "Dunhuang Mogaoku bihua bianse jilue" (An account on the change of colours in Dunhuang Mogao frescoes), in Xin meishu (New Fine Arts), No. 2, 1983.

Wang Sun, "Dunhuang bihuazhong biaoxiande zhonggu huihua" (Chinese mediaeval paintings as reflected in the Dunhuang frescoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

Wang Zhongmin, "Mogaoku ji " (An account of the Mogao Grottoes), in Lishi Yanjiu, No. 2, 1954.

Wang ziyun, "Dunhuang Mogaoku zai dongfang wenhuashangde diwei" (The place of Dunhuang Mogao grottoes in the culture of the East), in Xibeidaxul xiaokan (Journal of the Northwest University), No. 35, March, 1948.

Wen Li, "Dunhuang bihua zai Bali" (Dunhuang frescoes in Paris), in Renmin Ribao, May 3, 1983.

Whitfield, Roderick & Farrer, Anne, Caves of the Thousand Buddhas: Chinese Art from the Silk Route, New York: George Braziller, 1990.

, The Art of Central Asia, 2 Vols., London, 1985.

Willetls William, Chinese Art, Middlesex: Penguin, 1958.

Wu Manying (et al), Dunhuang Wuzi (Dancing postures gleaned from Dunhuang frescoes), Shanghai Art and Literature Publishing House, 1981.

Xia Nai, "Mantan Dunhuang Qianfodongde kaoguxue" (On archaeology related to the Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Wenwu cankao ziliao, No. 5, 1951.

, "Dunhuang Kaogu manji" (Archaeology in Dunhuang), in Kaogu tongxun (Archeological Newsletter), Nos. 1-3, 1955.

, "Dunhuang Qianfodongde lishi he baocang" (The history and treasure of Dunhuang Thousand Buddha Caves), in Kaogu tongxun, No. 4, 1956.

Xian Xiaowei, "Gansu jingneide sichou zhilu" (Silk Road inside Gansu province), in Lanzhou daxue xuebao (Journal of the Lanzhou University), Feb. 1980.

Xiang da, "Xi Qianfodong Mogaoku Yulinku" (Western Thousand Buddha Caves, Mogao and Yulin Caves), in Ta Kong Pao, April 2, 1947.

, "Dunhuang Fojiao yishu yu xiyu zhi guanxi" (The relationship between Dunhuang Buddhist art and the western countries), in Xinsheng bao (New Life Daily), Taiwan, June 4, 1947.

, "Mogaoku Yulin erku zakao" (An Investigation of Mogao and Yulin Caves), in Wenwu cankao ziliao, No. 5, 1951; included in Xiangda, Tangdai Chang'an yu xiyu wenming (Chang'an in Tang Dynasty and the western countries), Beijing, Sanlian Bookshop, 1957, pp. 393-416.

(et al), Dunhuang, Beijing: Xuexi Bookshop, 1951.

Xu Beihong, "Wo duiyu Dunhuang yishu zhi kanfa" (My views on Dunhuang art), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

Xu Lianggong (ed.), Dunhuang tu'an xuan (Selected Dunhuang art designs), Shanghai: Wanye Bookshop, 1953.

Xu Suling, "Cong jifu Dunhuang bihua kan Zhongguo huihuade xiju xiaoguo" (The effect of dramatisation in Chinese paintings seen from a few Dunhuang frescoes), in Wenhui Daily, Feb. 15, 1962.

Xu Weiye (et al), "Mogaoku bihua caisu wujiyanliaode X-shexian pouxi baogao" (Report of X-ray examination of inorganic colour materials used in the frescoes and coloured stuccos of Mogao), in Dunhuang yanjiu, No. 1.

Yan Wenru, "Mogaokude shiku gouzao jiqi suxiang" (Construction pattern and stucco statue structure of Mogao grottoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

, "Zhong wan Tangde shiku yishu" (The cave art of Middle and Late Tang Dynasty), in Dunhuang Yanjiu, Nos. 1-3, Gansu, Dec. 1983.

Yangguan magazine: A special issue on studies on dance gleaned from the Dunhuang frescoes, No. 6, 1983.

Yang Lie, "Bing Lingsi Mogaoku Yulinkude dongku xingzhi" (The cave construction pattern of the grottoes of Binglingsi, Mogao and Yulin), in Gujianzhu tongxun (Newsletter on Ancient Architecture), No. 3, 1957.

Yao Bingjian, "Shamozhongde yishu baoku Fang --- Dunhaung wenwu yanjiusuo" (Art treasure house in the desert --- A visit to the Dunhuang Institute of Cultural Relics), in Renmin Ribao, July 1, 1964.

Yasushi Inove, Dunhuang, trans. by Jean Oda Moy, Kodansha, 1978.

Yin Falu, "Dunhuang yuewu ziliaode lishi beijing" (The historical background of the materials of music and dance gleaned from Dunhuang), in Zhongguoshi yanjiu (Studies in Chinese History), No. 3, 1980.

Yu Feng, "Shamo zhongde luotuo --- Ji gongzuo ba'niande Dunhuang yanjiusuo" (Camel in the desert --- An account of the eight years of work of Dunhuang Research Institute), in Xin guancha (New Observer), No. 9, 1951.

Yu Youren, "Jianyi sheli Dunhuang yishu xueyuan" (A proposal for establishing a Dunhuang Art Institute), in Wenshi zazhi (Culture and History Journal), No. 2, 1942.

Yu Zhangrui, "Zhagen Mogaoku xianshen Dunhuangxue --- Fang Dunhuang wenwu yanjiusuo" (Taking roots in Mogao grottoes and dedicating life to Dunhuang studies --- A visit to the Dunhuang Institute of Cultural Relics), in Renmin Ribao, November 8, 1983.

Zhang Daqian, Dafengtang linmo bihua (My copies of the frescoes in the Dafeng Studies), 1943.

, Zhang Daqian linmo Dunhuang bihua zhanlan teji (Catalogue of Zhang Daqian's exhibition of his copying the Dunhuang frescoes), Chengdu, 1944.

Zhang Shijie, "Dunhuang shiku ershi'nian --- Fang Dunhuang wenwu yanjiusuo suozhang Chang Shuhong" (Twenty years at the Dunhuang grottoes --- an account on Chang Shuhong, Director of Dunhuang Institute of Cultural Relics), in Jiefang Ribao (Liberation Daily), Feb. 25, 1962.

Zhang Tianlai, "Dunhuang wenwu yanjiu gongzuo jinru xinjieduan" (Studies in Dunhuang cultural relics have entered into a new phase), in Guangzheng Daily, October 22, 1983.

, "Dunhuang wenwu yanjiusuo cong Mogaoku Yulin liangku guoqu dingwei Beisongde shikuzhong huachu qishiqige Xixia shidaide shiku” (77 rock caves of Western Xia discovered from Mogao and Yulin caves which were earlier attributed to North Song period by Dunhuang Institute of Cultural Relics), in Guangming Ribao, Oct. 30, 1983.

Zhao Yi, "Shijie zuida yishu huaku Mogaoku jiagu gongcheng shigong" (World's largest art treasure house --- Fortification work started at the Mogao Grottoes), in Gansu Ribao, July 7, 1963.

Zhao Zhangyun (et al), "Dunhuang shiku kaocha baogao" (A report on the Dunhuang grottoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 2, 1955.

Zheng Ganchang, "Zhongguo bihua lishide yanjiu" (A study of the history of Chinese frescoes), in Dongfang zazhi, Vol. 27, No. 1, Jan. 1930.

Zhongguo meishu quanji: Diaosuobian (Collection of Chinese Art: Sculpture series), Vol. 7, Shanghai: People's Art Publishing House, 1987.

Zhongguo meishu quanji: Huihuabian (Collection of Chinese Art: Painting series), Vols. 14-15 (Dunhuang Frescoes), Shanghai: People's Art Publishing House, 1988.

Zhongguo Shiku: Dunhuang Mogaoku (Chinese cave series: Dunhuang Mogao grottoes), China Cultural Relics Publishing House in collaboration with Hui bon sha, Tokyo, Japan, Vols. 1-5, 1981 onwards.

Zhongguo meishu shilunji (A collection of essays on the history of Chinese art), ed. by Jin Weinuo, Beijing: People's Fine Art Publishing House, 1981.

Zhou Yiliang, "Dunhuang bihua yu Fojing" (Buddhist scriptures and Dunhuang frescoes), in Wenwu cankao ziliao, No. 4, 1951.

Zhuang Zhuang, Dunhuang shishi yinyue (Music gleaned from the Dunhuang frescoes), Lanzhou: Gansu People's Publishing House, 1984.

[ Previous Page | Contents of the Book | Next Page ]


HomeSearchContact usIndex

[ Home | Search  |  Contact UsIndex ]

[ List of Books | Kalatattvakosa | Kalamulasastra | Kalasamalocana ]


1994 Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi